Szkolenia mogą być finansowane ze środków publicznych.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.).