REGULAMIN

wersja z dnia 1 września 2020 roku

§1

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Teczka logopedy posiada akredytację Kuratorium na wszystkie prowadzone szkolenia. Oznacza to, że jako placówka, spełniamy wszelkie normy, wymagania i kryteria jakości procesu szkolenia oraz zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę szkoleniowców. Placówka organizuje szkolenia skierowane do logopedów, neurologopedów, nauczycieli, pedagogów, terapeutów, specjalistów dziedzin pokrewnych oraz rodziców. Szkolenia przeprowadzane są przez wykwalifikowaną kadrę. Za cel stawiamy sobie podnoszenie kompetencji oraz umiejętności zawodowych, wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do kreowania idealnego warsztatu pracy terapeuty, logopedy, pedagoga i nauczyciela.

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki zawierania umów o dostarczanie treści cyfrowych, umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży produktów, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

Usługodawcą jest Katarzyna Grecka prowadząca placówkę doskonalenia nauczycieli pod nazwą NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI “TECZKA LOGOPEDY” , Numer RSPO 478131, Numer REGON 522283123, Numer NIP 5451699938

Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pomocą następujących form:

poczta elektroniczna: kontakt@teczka-logopedy.pl;

poczta tradycyjna: NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI “TECZKA LOGOPEDY” 16-010 Wasilków, ul. Krucza 25A.

§2

Definicje

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

Konsument – Kupujący posiadający status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. Od 1 stycznia 2021 roku w zakresie określonym w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w art. 385Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego;

Przedsiębiorca

Kupujący – osoba zawierająca z Usługodawcą umowę o dostarczanie treści cyfrowych przez Usługodawcę, umowę o świadczenie usług przez Usługodawcę lub umowę sprzedaży produktów ze Sprzedawcą;

Szkolenie on-line – kurs offline przygotowany przez Usługodawcę prezentowany w Serwisie w formie e-learningowej;

Regulamin – niniejszy regulamin;

Serwis – platforma internetowa umożliwiająca Usługodawcy prezentowanie zakresu treści cyfrowych, świadczonych usług drogą elektroniczną oraz sprzedawanych produktów przez Sprzedawcę dostępna pod adresem www.teczka-logopedy.pl.

Sprzedawca – osoba, która zarejestrowała się w jednym z członkostw Usługodawcy. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedawania produktów w Serwisie we własnym imieniu i na własny rachunek na zasadach określonych w Regulaminie Sprzedawcy oraz w Regulaminie. Usługodawca nie jest właścicielem ani nie dostarcza produktów sprzedawanych przez Sprzedawcę.

Szkolenie na żywo – kurs przygotowany przez Usługodawcę odbywający się na żywo w Serwisie, przeprowadzany w formie e-learningowej.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Informujemy jednocześnie, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, jak również umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał usługę w pełni za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Szkolenie stacjonarne: szkolenie zorganizowane w danym mieście.

§3

Wymagania techniczne i zasady korzystania z Serwisu

  1. Minimalne wymagania techniczne pozwalające na korzystanie z Serwisu i treści szkoleniowych to:

A. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (min. 512 kb/s) oraz odtwarzające dźwięk i wyświetlające obraz;

B. uaktualniona przeglądarka Internetowa obsługująca JavaScript (np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) oraz obsługująca pliki cookies;

C. oprogramowanie do odczytu plików PDF (np. Adobe Reader, Foxit Reader);

założone konto w Serwisie.

D. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwość korzystania z Serwisu i treści cyfrowych w razie niespełnienia przez Kupującego warunków określonych w ust. 1 powyżej, jak również za ewentualne niedogodności w odtwarzaniu szkolenia wynikające z przyczyn leżących po stronie Kupującego (np. niska jakość połączenia internetowego) lub w razie awarii urządzenia Kupującego z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

2. Kupujący powinien stosować oprogramowanie antywirusowe w celu zminimalizowania ryzyka wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Kupującego szkodliwego oprogramowania przez podmioty nieuprawnione.

3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz z dostarczanych treści przez Usługodawcę oraz sprzedanych produktów przez Sprzedawcę w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Kupujący nie może zakłócać funkcjonowania Serwisu oraz dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wulgarnych, propagujących przemoc lub naruszających dobra osobiste Usługodawcy lub podmiotów trzecich.

5. Usługodawca oświadcza, że nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§4

Zawarcie umowy o dostarczanie Szkoleń on-line/Kursów video, Materiałów z Biblioteki Logopedycznej

Zawarcie umowy o dostarczanie treści cyfrowych w postaci Szkoleń on-line/Materiałów z biblioteki logopedycznej odbywa się za pośrednictwem Serwisu.

W celu zawarcia umowy o dostarczanie Szkoleń on-line Kupujący powinien wybrać interesujący go produkt oraz złożyć zamówienie za pośrednictwem Serwisu.

Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzyma na adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych wraz ze szczegółami zamówienia.

Po zawarciu umowy o dostarczanie treści cyfrowych i zaksięgowaniu wpłaty z tytułu umowy, Usługodawca przekaże Kupującemu szczegółowe informacje pozwalające na skorzystanie z usługi. Te informacje zostaną przekazane za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej Kupującego wskazanego w zamówieniu lub w inny sposób wskazany w opisie usługi.

Kupujący uzyskuje dostęp do Szkoleń , który trwa 120 dni od daty udostępnienia szkolenia (data zakupu) , chyba że w opisie usługi wyraźnie zaznaczono inaczej.

Kupujący uzyskuje również dostęp do materiałów szkoleniowych dołączonych do szkoleń/kursów video w formacie .pdf. Materiały szkoleniowe znajdują się również w panelu szkoleniowym po zalogowaniu się w Serwisie. Dostęp jest przez 120 dni.

Kupujący uzyskuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Certyfikat dostępny będzie do pobrania po zakończeniu szkolenia na stronie kursu.

Kupujący uzyskuje dostęp do Materiałów z Biblioteki Logopedycznej , który trwa 30 dni od daty udostępnienia (data zakupu) , chyba że w opisie usługi wyraźnie zaznaczono inaczej.

§5

Zawarcie umowy o dostarczanie Szkoleń na żywo

Zawarcie umowy o świadczenie usług w postaci dostępu do Szkoleń odbywa się za pośrednictwem Serwisu.

W celu zawarcia umowy o świadczenie usług dostępu do Szkoleń Kupujący powinien wybrać interesujące go szkolenie oraz złożyć zamówienie za pośrednictwem Serwisu.

Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzyma na adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usług wraz ze szczegółami zamówienia.

Po zawarciu umowy o świadczenie usług i zaksięgowaniu wpłaty z tytułu umowy, Usługodawca przekaże Kupującemu szczegółowe informacje pozwalające na skorzystanie z usługi. Te informacje zostaną przekazane za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej Kupującego wskazanego w zamówieniu lub w inny sposób wskazany w opisie usługi.

Kupujący uzyskuje dostęp do Szkoleń, który trwa 60 dni od dnia i godziny transmisji szkolenia, chyba że w opisie usługi wyraźnie zaznaczono inaczej.

Kupujący uzyskuje również dostęp do materiałów szkoleniowych w formacie .pdf. Materiały szkoleniowe znajdują się również w panelu szkoleniowym po zalogowaniu się w Serwisie. Dostęp jest przez 60 dni.

Kupujący uzyskuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Certyfikat dostępny będzie do pobrania po zakończeniu szkolenia na stronie kursu

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany godziny lub terminu przeprowadzenia Szkolenia na żywo z ważnych powodów, w szczególności sytuacji losowych, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć językowych w pierwotnie umówionym terminie (np. niedyspozycji prowadzącego) lub niewystarczającej liczby odstąpienie poinformuje Kupującego na adres poczty elektronicznej lub telefonicznie w miarę możliwości nie później niż na 24 godziny przed planowanym terminem szkolenia.

W przypadku zmiany terminu Szkolenia na żywo, Usługodawca jest zobowiązany do zaoferowania Kupującemu nowego terminu zajęć przypadającego w terminie dogodnym dla obu Stron. Termin ten co do zasady nie powinien być wyznaczony na później niż 10 dni od pierwotnego terminu zajęć, jednakże wola Stron będzie decydująca.

Wskazane przez Placówkę kursy na żywo posiadają akredytację kuratorium oświaty. Po zakończonym szkoleniu uczestnik może otrzymać zaświadczenie MEN, które zawiera:

· nazwę odbytego szkolenia

· czas trwania szkolenia

· nazwisko i imię osoby prowadzącej szkolenie

· pieczęć organizatora

· podstawę prawną.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia MEN jest obecność na szkoleniu. Zaświadczenie MEN możliwe jest do wygenerowania wyłącznie po uzupełnieniu ankiet przesłanych do uczestników w formie e-mail przed rozpoczęciem szkolenia oraz znajdujących się na internetowym koncie klienta. Zaświadczenie można wygenerować do 24 godzin od zakończenia szkolenia. Po upływie tego czasu, zaświadczenie zostanie wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2365).

§6 Zawarcie umowy o szkolenie stacjonarne

Odbywa się za pośrednictwem Serwisu

W Serwisie znajduje się wykaz tematów szkoleń wraz z wskazanymi miejscami ich przeprowadzenia oraz liczbą dostępnych miejsc.

W celu zawarcia umowy o szkolenie stacjonarne Kupujący powinien wybrać interesujący go temat szkolenia oraz miejsce i dokonać zakupu za pośrednictwem Serwisu.

Po dokonaniu wpłaty, Kupujący otrzyma na adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy o szkolenie stacjonarne wraz ze szczegółami zamówienia.

Kupujący w terminie 24h od otrzymania potwierdzenia zawarcia umowy o szkolenie stacjonarne powinien dokonać jego opłaty. W przypadku żądania wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności, Kupujący zobowiązuje się do uregulowania zaliczki w wysokości 30% kwoty kursu, a pozostałej części zgodnie z terminem wskazanym w fakturze.

Po zaksięgowaniu płatności Usługodawca przekaże Kupującemu szczegółowe informacje pozwalające na skorzystanie z usługi. Te informacje zostaną przekazane za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej Kupującego wskazanego w zamówieniu lub w inny sposób wskazany w opisie usługi.

W ramach szkolenia stacjonarnego Kupujący otrzymuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie po ukończeniu szkolenia.

§7 Karty podarunkowe

Kupujący uprawniony jest do zakupu karty podarunkowej o wartości określonej w informacji o karcie zaprezentowanej w Serwisie (np. 260 zł, 340 zł, 420 zł).

Karta podarunkowa może zostać wykorzystana wyłącznie w odniesieniu do jednej płatności realizowanej w ramach Serwisu, jednakże może dotyczyć jednego bądź kilku usług / produktów oferowanych w ramach Serwisu. ( dot. szkoleń )

Jeżeli cena usługi / produktu jest niższa od wartości karty podarunkowej, niewykorzystana część karty podarunkowej nie podlega zwrotowi.

Jeżeli cena usługi / produktu jest wyższa od wartości karty podarunkowej, Kupujący zobowiązany jest uiścić kwotę przewyższającą wartość karty podarunkowej.

Wykorzystana karta podarunkowa nie może zostać wykorzystana ponownie.

Karta podarunkowa wygasa po upływie terminu określonego w informacji o karcie.

Karty podarunkowe nie podlegają wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.

§8

Zawarcie umowy sprzedaży ze Sprzedawcą

Zawarcie umowy sprzedaży ze Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem Serwisu.

Stronami umowy sprzedaży ze Sprzedawcą są Kupujący i Sprzedawca, co oznacza że Usługodawca nie jest stroną stosunku prawnego wynikającego z zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Transakcje, których stroną jest Sprzedawca oznaczone są w Serwisie.

Wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie umowy sprzedaży ze Sprzedawcą ponosi Sprzedawca oraz Kupujący.

Wyłączną odpowiedzialność za spełnienie wszelkich obowiązków publicznoprawnych względem Kupującego (m.in. odpowiednie udokumentowanie zawartej umowy poprzez wystawienie faktury VAT) ponosi Sprzedawca.

W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, Kupujący powinien wybrać interesujący produkt oraz złożyć zamówienie za pośrednictwem Serwisu.

Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzyma na adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy ze Sprzedawcą wraz ze szczegółami zamówienia.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonania umowy przez Kupującego oraz Sprzedawcę, jak również za naruszenie Regulaminu przez te podmioty.

Sprzedawca jest uprawniony uregulować zasady sprzedaży w sposób odmienny niż w Regulaminie wyłącznie wówczas, gdy odpowiednie postanowienia znajdą się w informacji o oferowanym produkcie w Serwisie i Kupujący będzie miał możliwość zapoznania się z nimi przez zawarciem umowy.

Pozostałe postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio do umowy ze Sprzedawcą.

Szczegółowe zasady korzystania z Serwisu przez Sprzedawcę oraz zasady współpracy Usługobiorcy ze Sprzedawcą określa Załącznik nr 1 – Regulamin Sprzedawcy, z uwzględnieniem pozostałych postanowień Regulaminu.

§9

Cena i sposoby płatności

Ceny usług podane w Serwisie są w kwocie brutto, wyrażonej w złotych polskich, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Ceny po umieszczeniu w koszyku zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT o ile transakcja podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Ceny usług podane w Serwisie są wiążące zarówno dla Usługodawcy jak i Kupującego.

Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin właściwej promocji stanowi inaczej.

Płatności za usługi odbywają się za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej, który dostępny jest w momencie zakupu.

Usługodawca dokumentuje zamówienie usługi za pomocą faktury VAT (ewentualnie paragonu) wyznaczającej termin płatności doręczonej na adres poczty elektronicznej Kupującego, na co Kupujący wyraża zgodę. Kupujący jest uprawniony do zażądania doręczenia faktury VAT w formie papierowej poprzez przekazanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Kupującego.

§10

Odstąpienie od umowy

Kupujący będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od zawarcia umowy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

W celu odstąpienia od umowy Kupujący będący Konsumentem powinien złożyć Usługodawcy stosowne oświadczenie. W tym celu Kupujący może skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu, lecz nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie może zostać również wysłane na adres e-mail Usługodawcy. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje:

w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał usługę w pełni za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. W przypadku Szkoleń na żywo, po zakończeniu szkolenia Kupujący nie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci Kupującemu będącemu Konsumentem koszty za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Kupujący zobowiązany jest do wskazania Usługodawcy numeru rachunku do zwrotu środków. Usługodawca za zgodą Kupującego jest uprawniony do zwrotu środków za pomocą innego sposobu płatności, który nie wiąże się dla Kupującego z dodatkowym kosztem. Art. 35 [Obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy]

Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Szkolenia stacjonarne

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić organizatorowi, mailowo na adres: kontakt@teczka-logopedy.pl nie później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku rezygnacji przez Kupującego ze szkolenia na mniej niż 14 dni od planowanej daty rozpoczęcia szkolenia, Usługodawca nie ponosi za to odpowiedzialności, a Kupującemu ma obowiązek zapłaty pełnego wynagrodzenia i nie przysługuje mu prawo zwrotu zapłaty ceny za szkolenie. 

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie mniej niż 5 tygodni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczka w wysokości 30% nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie mniej niż 4 tygodni przed datą rozpoczęcia szkolenia Kupujący jest zobowiązany zapłacić 60% wartości ceny za szkolenie. Pozostała część ceny za szkolenie podlega zwrotowi lub może być wykorzystana przez Kupującego na zakup szkoleń on-line. 

W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, Organizator umożliwia uczestnictwo w innym wybranym kursie on-line lub szkoleniu stacjonarnym, w dostępnym terminie oraz miejscowości.

Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego.

§11

Prawa autorskie

Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Kupującemu w ramach wykonania umowy mogą być objęte prawem autorskim.

Korzystanie ze wszelkich treści dostępnych w Serwisie dopuszczalne jest wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku Kupującego. Oznacza to w szczególności, że Kupujący nie jest uprawniony do dalszej odsprzedaży materiałów zakupionych za pośrednictwem Serwisu ani ich publicznego odtwarzania lub wyświetlania.

Kupujący nie jest uprawniony do kopiowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania lub wykorzystywania w inny sposób przesłanych materiałów bez zgody Usługodawcy (lub odpowiednio Sprzedawcy w przypadku umowy ze Sprzedawcą), chyba że jego działanie mieści się w granicach działania dozwolonego przepisami prawa.

Usługodawca (oraz odpowiednio Sprzedawca) jest uprawniony do zablokowania dostępu do materiałów przekazanych w ramach wykonania umowy, jeżeli Kupujący korzysta z nich w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub treścią przepisów prawa.

§12

Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Usługodawcy oraz w formie elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.

Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądanie Kupującego związane ze składaną reklamacją.

Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na podany przy zawarciu umowy adres poczty elektronicznej, chyba że Kupujący w sposób wyraźny wskaże inny adres. Usługodawca jest ponadto uprawniony do udzielenia odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi takiemu Kupującemu przysługuje uprawnienie do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.uokik.gov.pl.

Szkolenia stacjonarne: Kupujący może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.

Zmiany terminu szkolenia, odwołanie szkolenia stacjonarnego

W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora, według wyboru uczestnika organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie. Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej, ani żadnej innej odpowiedzialności za poniesione przez uczestników koszty związane z podróżą i poczynionymi rezerwacjami, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca szkolenia czy płatności związane z zakwaterowaniem).

W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 5 dni przed rozpoczęciem kursu organizator ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. W przypadku zdarzeń losowych (choroba instruktora, odwołanie lotu, awarie uniemożliwiające korzystanie z sali szkoleniowej itp.) lub innych niezależnych od organizatora przyczyn, organizator ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia w każdej chwili bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom.

§13

Dane osobowe i newsletter

Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami przetwarzania jego danych osobowych przez Usługodawcę dostępnymi w klauzuli informacyjnej o zasadach przetwarzania danych osobowych, która znajduje się pod adresem www.teczka-logopedy.pl/politykaprywatnosci/.

Korzystanie z usług Usługodawcy może prowadzić do przekazania Usługodawcy informacji o stanie zdrowia, które w świetle obowiązujących przepisów podlegają szczególnej ochronie prawnej. Kupujący ma świadomość, że jego dane w tym zakresie będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy i wyraża na to zgodę.

Kupujący składając zamówienie, zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych, w sposób umożliwiający identyfikację i kontakt z Kupującym.

Kupujący powinien stosować właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zminimalizowania ryzyka utraty integralności danych osobowych.

Wyrażam dobrowolną zgodę na dołączenie mojego adresu do newslettera Teczka Logopedy i wysyłanie go na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) zawartych w zgłoszeniu, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W każdym momencie mogę wycofać zgodę wypisując się z newslettera wysyłając wiadomość e-mail pod adres kontakt@teczka-logopedy.pl

Bony zniżkowe/kupony rabatowe obejmują wyłącznie zakup szkoleń w formie on-line. nie obowiązują na: oferowane pakiety szkoleniowe, szkolenia stacjonarne.

§14

Postanowienia końcowe

Treść Regulaminu jest nieprzerwanie dostępna na stronie internetowej pod adresem www.teczka-logopedy.pl/regulamin/. Sposób udostępnienia Regulaminu umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie poprzez zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w dowolnym momencie.

Nagłówki opisowe zostały wprowadzone wyłącznie celem ułatwienia posługiwania się treścią Regulaminu i nie mają wpływu na jego wykładnie lub treść.

W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazało się nieważne, nieskuteczne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w całości lub w części, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego. W przypadku Kupujących będących Konsumentami wybór prawa nie pozbawia ochrony przyznanej na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

Wszelkie spory wynikające z zawartej na podstawie Regulaminu umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo według siedziby Usługodawcy, przy czym przedmiotowe określenie właściwości sądu nie znajduje zastosowania w przypadku Kupujących będących Konsumentami.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, w szczególności z uwagi na zmiany w przepisach prawa lub zmian w modelu świadczenia usług lub zmian sposobu zawierania umów, o czym Usługodawca poinformuje Kupującego. Aktualnie obowiązująca wersja Regulaminu każdorazowo znajdować się będzie na stronie internetowej Usługodawcy, w sposób umożliwiający Kupującemu jego pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.  

Załącznik nr 1

REGULAMIN SPRZEDAWCY

wersja z dnia 1 września 2020 roku

§1

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki współpracy Usługodawcy ze Sprzedawcą w ramach udostępniania przestrzeni Serwisu do sprzedaży produktów Sprzedawcy.

Sprzedawca, który chce sprzedawać produkty w ramach Serwisu zobowiązany jest do podjęcia kontaktu z Usługodawcą oraz utworzyć konto w Serwisie.

§2

Zasady współpracy

Sprzedawca pozostaje wyłącznie odpowiedzialny za własne produkty sprzedawane w ramach Serwisu, co w szczególności oznacza, że:

Sprzedawca zobowiązany jest do zrealizowania wszelkich obowiązków publicznoprawnych wynikających z zawarcia umowy sprzedaży;

Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Kupującego za sprzedawany produkt;

Sprzedawca jest uprawniony do przyznania Kupującym dodatkowych praw we własnym zakresie.

Sprzedawca zobowiązany jest oferować jedynie produkty do których posiada prawa autorskie (jeżeli dotyczy) upoważniające go do oferowania ich Kupującym.

Sprzedawca oświadcza, iż jest twórcą sprzedawanych przez siebie produktów i przysługują mu w całości autorskie prawa osobiste i majątkowe, które nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich i ograniczeniami. Przede wszystkim Sprzedawca oferuje jedynie produkty, które ma prawo udostępniać i rozpowszechniać.

Sprzedawca upoważnia Usługodawcę do oznaczania oferowanych produktów w ramach Serwisu oznaczeniami Sprzedawcy, w szczególności fotografią, danymi identyfikacyjnymi lub logiem.

Sprzedawca zobowiązany jest do aktywnego promowania usług Usługodawcy, w szczególności poprzez udostępnianie swoich produktów na portalach społecznościowych oraz innych serwisach branżowych, za pomocą linku odnoszącego się do Serwisu.

§3

Wypłata środków

Uzyskiwane przez Sprzedawcę środki z tytułu umów sprzedaży ze Sprzedawcą będą dostępne po zalogowaniu się przez Sprzedawcę w Serwisie.

Sprzedawca jest uprawniony do zlecenia wypłaty ww. środków najwcześniej ostatniego dnia miesiąca. Dopuszczalne jest wyłącznie zlecenie wypłaty całości środków.

Usługodawca pobiera prowizję w wysokości 12% wypłacanych środków przez Sprzedawcę.

§4

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, który pozostaje wiążący zarówno dla Sprzedawcy jak i Usługodawcy. Ilekroć w Regulaminie mowa o Kupującym, postanowienia te znajdują zastosowanie również do Sprzedawcy, o ile co innego nie wynika z celu bądź treści konkretnego postanowienia Regulaminu.

Treść Regulaminu jest nieprzerwanie dostępna na stronie internetowej pod adresem www.teczka-logopedy.pl/regulamin/. Sposób udostępnienia Regulaminu umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie poprzez zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w dowolnym momencie.

Nagłówki opisowe zostały wprowadzone wyłącznie celem ułatwienia posługiwania się treścią Regulaminu i nie mają wpływu na jego wykładnie lub treść.

W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazało się nieważne, nieskuteczne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w całości lub w części, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego. W przypadku Sprzedawców będących Konsumentami wybór prawa nie pozbawia ochrony przyznanej na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

Wszelkie spory wynikające z zawartej na podstawie Regulaminu umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo według siedziby Usługodawcy, przy czym przedmiotowe określenie właściwości sądu nie znajduje zastosowania w przypadku Sprzedawców będących Konsumentami.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, w szczególności z uwagi na zmiany w przepisach prawa lub zmian w modelu świadczenia usług lub zmian sposobu zawierania umów, o czym Usługodawca poinformuje Kupującego. Aktualnie obowiązująca wersja Regulaminu każdorazowo znajdować się będzie na stronie internetowej Usługodawcy, w sposób umożliwiający Kupującemu jego pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.  

Załącznik nr 2

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

……………………………………………….

Data, miejscowość

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

                  (Dane Usługodawcy)

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

                  (Dane Kupującego + numer konta bankowego )

Świadomy skutków wiążących się w odstąpieniem od umowy, niniejszym oświadczam, że na mocy przysługującego mi uprawnienia odstępuję od umowy zawartej dnia ………………………… roku.

…………………………………………………

(Podpis Kupującego)

Pouczenie

Administratorem Państwa danych osobowych jest Katarzyna Grecka prowadząca placówkę doskonalenia nauczycieli pod nazwą NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI “TECZKA LOGOPEDY” , Numer RSPO 478131, Numer REGON 522283123, Numer NIP 5451699938. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Państwa dyspozycji w postaci odstąpienia od umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, a po odstąpieniu w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie obowiązków księgowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania. Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: kontakt@teczka-logopedy.pl.   

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Informujemy jednocześnie, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, jak również umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał usługę w pełni za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

2.POLITYKA PRYWATNOŚCI

Tożsamość Administratora  Administratorem Państwa danych osobowych jest Katarzyna Grecka prowadząca placówkę doskonalenia nauczycieli pod nazwą NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI “TECZKA LOGOPEDY” , Numer RSPO 478131, Numer REGON 522283123, Numer NIP 5451699938 Adres prowadzenia ośrodka: 16-101 Wasilków, Krucza 25A.
Kontakt z AdministratoremKontakt z Administratorem możliwy jest poprzez: adres:   ul. Bitwy Białostockiej 27/17 (15-102 Białystok).adres e-mail: kontakt@teczka-logopedy.pl
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

prowadzenia korespondencji, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości prowadzenia komunikacji z potencjalnymi Kupującymi i Sprzedawcami (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

w razie nawiązania współpracy Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), wykonania obowiązków prawnych związanych z wykonaniem i rozliczeniem umowy (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz kontaktu w sprawach związanych z umową, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

w przypadku wyrażenia zgody na kontakt marketingowy, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji o usługach i działalności Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej (wysyłki newslettera), co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci prowadzenia marketingu usług własnych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).


W zakresie danych osobowych użytkowników odwiedzających profile Administratora na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Linkedin, Youtube, Instagram dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z prowadzeniem profilu (między innymi dla umożliwienia dokonywania określonych interakcji), w tym nawiązywania współpracy biznesowej, promowania usług i działalności Administratora, jak również w celach statystycznych i analitycznych, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).   Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak w przypadku braku Państwa danych osobowych realizacja wyżej wymienionych celów będzie niemożliwe.
Kategorie odbiorcówPaństwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty wykonujące czynności na naszą rzecz, takie jak:

·          podmiot świadczący usługi hostingowe
·          podmiot świadczący usługi księgowe
·          operatorzy płatności
·          podmioty świadczące obsługę prawną, obsługę podatkową oraz inne usługi doradcze (w tym marketingowe)
·          podmioty świadczące usługi pocztowe (Poczta Polska S.A.) lub kurierskie

    Ponadto, odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty będące Sprzedawcami w rozumieniu Regulaminu, jeżeli zawrą Państwo umowę ze Sprzedawcą. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również administratorzy portali społecznościowych na których posiadają Państwo konto i na których wykonują Państwo interakcje związane z naszym profilem. Rekomendujemy zapoznanie się również z polityką informacyjną każdego z administratorów portali społecznościowych na których posiadają Państwo konto, którzy również są administratorami danych osobowych użytkowników tych portali.
Okres przechowywaniaPaństwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie oraz do zapewnienia ciągłości komunikacji na wypadek dodatkowych pytań.   W przypadku zawarcia umowy, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres jej wykonywania.   W przypadku danych osobowych przechowywanych w ramach profilu na portalach społecznościowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zaprzestania obserwowania naszego profilu oraz usunięcia komentarzy i wycofania polubień i innych reakcji związanych z naszymi postami i komentarzami.   W przypadku gdy wyrażą Państwo zgodę na prowadzenie komunikacji marketingowej w przyszłości, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania lub do momentu wyrażenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.   Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).   W pozostałym zakresie, Państwa dane osobowe zostaną usunięte po przechowywaniu ich w zakresie i czasie wymaganym przez przepisy prawa (np. obowiązki podatkowe) – jest to co do zasady okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danychW związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

·            dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO)
·            sprostowania danych (art. 16. RODO)
·            usunięcia danych (art. 17 RODO)
·            ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
·            przenoszenia danych (art. 20 RODO)
·            wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
·            niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO)
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar GospodarczyPaństwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Wyjątek może stanowić korzystanie z plików cookies oraz przetwarzanie danych przez portale społecznościowe. W takich przypadkach zwykle podstawą prawną transferu danych są Standardowe Klauzule Umowne (SCC), które są dostępne on-line w bazie aktów prawnych EUR-LEX.
ProfilowanieNa naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, które mogą służyć do profilowania. Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce Cookies.
Prawo do wniesienia skargiW przypadkach uznania, że przetwarzanie Państwa danych jest bezprawne przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.